Ülesanded

Programmeerimise ülesanded.

Alamvõrgu parameetrite määramine

Kirjutada programm, mis väljastaks sisestatud IP aadressi ja võrgumaski alusel alamvõrgu kohta käivat infot.

Arvu ruutude ja ruutjuurte leidmine

Kirjutada programm, mis trükiks ekraanile tabeli täisarvu ruutudest ja ruutjuurtest.

Esimese vaba numbri leidmine

Kirjutada programm, mis leiaks ette antud numbrite järjestusest esimese vaba numbripositsiooni ja väljastaks selle.

Failide sisu võrdlemine

Kirjutada programm, mis tekitab kahe faili põhjal kolmanda faili nii, et see sisaldab nii esimese kui teise faili andmeid dubleerimata kujul.

Kahend- ja kümnendsüsteem

Koostada programm, mis teostaks täisarvude teisendamist kümnendsüsteemist kahendsüsteemi ja vastupidi.

Kiirenduse arvutamine

Kirjutada programm, mis arvutaks kiirenduse valemis välja puuduvaid suurusi.

Kirjalik korrutamine

Koostada programm, mis teostab käivitamisel kahe kahendarvuga kirjaliku korrutamise.

Kombinatsioonide arvutamine

Kirjutada programm, mis arvutaks, mitut erinevat kombinatsiooni on võimalik etteantud elementidest moodustada.

Liigaastate leidmine

Koostada programm, mis teataks, kas sisestatud arv oli liigaasta või mitte.

Liitmismäng

Koostada liitmismängu mängiv arvutiprogramm.

Malemängu leiutamise tasu

Tabelite loomine tsüklite abil ja tekstifaili salvestamine: malemängu leiutamise tasu suuruse arvutus.

Mõõtmistulemuste analüüs

Kirjutada programm, mis loeb failist mõõtmistulemused, teostab arvutused ning trükib need ekraanile.

Mäluhaldus

Kirjutada programm, mis simuleeriks arvutis oleva mälu kasutust.

Operatsioonid isikukoodidega

Koostada programm, mis teostaks andmetöötlust Eesti Vabariigis kehtivale standardile vastavate isikukoodidega.

Operatsioonid kahendarvudega

Koostada skript, mis teostaks kahendarvude loogilist liitmist ja loogilist korrutamist.

Paroolide äraarvamine proovimise teel

Koostada programm, mis üritaks proovimise teel ette antud parooli ära arvata.

Rekursiivne kustutamine

Koostada programm, mis teostaks puustruktuuris olevate andmetega rekursiivset kustutamist.

ROT13 kodeering

Kirjutada programm, mis teostaks algoritmiliselt ROT13 kodeerimist.

Ruutvõrrandi lahendamine

Kirjutada programm, mis arvutaks sisestatud kordajate põhjal välja ruutvõrrandi lahendid.

Sündmuse toimumise perioodi leidmine

Kirjutada programm, mis väljastaks tundide arvu, mis on jäänud sündmuse järjekordse toimumiseni.

Unixi paroolifaili loomine

Koostada programm, mis salvestab tekstifailis oleva info Unixi paroolifaili formaadis.