Mõõtmistulemuste analüüs

Sageli tuleb mingi füüsikalise või keemilise protsessi jälgimiseks ja täpseks kirjeldamiseks teostada korduvaid mõõtmisi. Näiteks sulatusahjus olevat temperatuuri tuleb mõõta pidevalt kindlate ajahetkede järel, et tagada kvaliteetse toodangu saamiseks vajalik ühtlane kuumus.

Seeriamõõtmiste tulemused iseenesest ei pruugi anda piisavat ülevaadet, nende ilmestamiseks on mõistlik tulemusi töödelda. Lihtsaimad arvutused, mida on võimalik mõõtmistulemustega teostada on:

Ülesanne

  1. Tekstifaili on salvestatud mõõtmistulemused, iga tulemus eraldi reale.
  2. Kirjutada programm, mis loeb tulemused antud failist, teostab eelpool kirjeldatud arvutused ning trükib vastused ekraanile.
  3. Programm peab sisaldama elementaarset veatöötlust (veateade, kui faili ei ole võimalik avata, kui failis olevad andmed ei ole numbrilisel kujul jne.)