Kirjalik korrutamine

Kümnendarvude korrutamiseks paberi ja pliiatsi abiga kasutatakse nn. "kirjalikku korrutamist". Selle meetodi puhul kirjutatakse tegurid üksteise alla nii, et nende vastavad järgud oleksid kohakuti. Seejärel korrutatakse ühe teguri kõikide järkudega läbi teise teguri kõik järgud. Saadud tulemusi nimetatakse osakorrutiseks. Need kirjutatakse üksteise alla, seejuures on iga järgnev osakorrutis eelmise suhtes nihutatud ühe järgu võrra vasakule. Lõpptulemuse saamiseks tuleb kõik osakorrutised summeerida.

Kui tegemist on murdarvudega, ei ole osakorrutiste leidmisel koma olemasolu vaja arvestada, küll aga tuleb koma asukoht määrata lõpptulemuses.

Kahendarvude korrutamine on analoogiline kümnendarvude korrutamisega:

   11001
   10110
  ------
   00000
  11001
  11001
 00000
 11001
----------
1000100110

Ülesanne

 1. Koostada programm, mis teostab käivitamisel kahe sisestatud kahendarvuga kirjaliku korrutamise.
 2. Ekraanil tuleb kuvada üksteise all nii tegurid, osakorrutised kui ka lõpptulemus.
 3. Kirjutada täiendav filter, mis kontrolliks sisestatud andmeid. Kui tegurid on arvud, mis sisaldavad peale nullide ja ühtede ka teisi numbreid, teisendada antud arvud kõigepealt kahendsüsteemi. Teisendamiseks võib kasutada ka olemasolevaid standardfunktsioone.
 4. Programm peab sisaldama elementaarset veakontrolli (veateade kuvatakse, kui sisestatud andmed ei ole numbrilisel kujul, kui sisestatud on vähem kui kaks arvu jne.)