Kiirenduse arvutamine

Kiirus on füüsikaline suurus, mis näitab keha poolt ühes ajaühikus läbitud teepikkust. Keha kiiruse või tema liikumissuuna muutumine on alati põhjustatud mõnest kehale mõjuvast jõust (hõõrdejõud, raskusjõud, vastasmõju vmt.). Ideaaljuhul, kui kehale ei mõjuks ükski kõrvaline jõud, liiguks keha sirgjooneliselt ja muutumatu kiirusega.
Kiiruse muutumist iseloomustab kiirendus. Kiirendus on füüsikaline suurus, mis näitab, kui kiiresti keha kiirus muutub. Kui keha kiirus temale mõjuva jõu tõttu suureneb, loetakse kiirendus positiivseks, vastasel juhul aga negatiivseks.
Lihtsaimal juhul, kui keha kiirus suureneb või väheneb ühtlaselt, tuleb kiirenduse leidmiseks teada keha hetkkiirust kahel vabalt valitud ajahetkel. Jagades antud hetkkiiruste vahe vaatlusperioodi pikkusega, saamegi kiirenduse.
Seega saab kiirenduse leidmiseks kasutada valemit

Kiirenduse valem,

kus v0 on keha kiirus vaadeldava ajaperioodi alguses, v keha kiirus ajaperioodi lõpul ning t tähistab ajaperioodi pikkust.

Ülesanne

  1. Kirjutada programm, mis lubaks sisestada kolm valemis esinevat arvulist väärtust a, v, v0 või u ning arvutaks välja puuduva.
  2. Kõigi nelja väärtuse sisestamisel tuleb kontrollida, kas sisestatud kiirendus on ülejäänud sisendparameetreid arvestades õigesti arvutatud.
  3. Kui sisestatud oli vähem kui kolm väärtust või need väärtused polnud numbrilisel kujul, tuleb väljastada veateade.