Ülesanne 1

Ülesanne

  1. Koostada programm, mis trükiks ekraanile tabeli, kus oleks ära näidatud, mitu nisutera igale ruudule asetati.
  2. Tabel peab sarnanema malelauale (s.t. sisaldama kaheksat rida ja kaheksat veergu).
  3. Täiendada programmi selliselt, et kuvatava tabeli ridade ja veergude arvu oleks võimalik programmi käivitamisel kasutaja poolt määrata. Kui kasutaja ei ole ridade ega veergude arvu määranud, trükitakse ekraanile andmed 8×8 tabeli põhjal.
  4. Täiendada programmi selliselt, et kui enne liiguti nisuterade arvutamisel tabelis vasakult paremale, siis nüüd ülevalt alla (ja vastupidi).
  5. Täiendada programmi selliselt, et andmed väljastataks tekstifaili. Seejuures ei tohi tekstifaili salvestatav info sisaldada mingeid muid lisamärke peale reavahetuse, tühikute, numbrite ja püstkriipsu (tabeli veergude eraldaja). Samuti peavad tabeli veerud ja veergudes olevad arvud olema korrektselt joondatud.